Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou Skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 45 6709 122

O nemocnici

V obci Sv. Kríž nad Hronom boli pri oslobodení iba dvaja lekári, jeden obvodný a druhý so súkromnou praxou. Zubný lekár dochádzal z neďalekej Kremnice dvakrát do týždňa. Lekáreň tu bola už za Rakúsko-uhorskej monarchie.

Po oslobodení mal celý obvod na starosti iba jeden lekár MUDr. A. Ditter. V roku 1950 sa utvoril obvod Trnavá Hora s lekárom MUDr. J. Schilderom a v roku 1953 prišiel na krížsky obvod ďalší lekár. Títo dvaja lekári sa striedali tak, že jeden týždeň ordinoval v ambulancii a druhý konal návštevy v obvode.

Pri začatí výstavby závodu Kovohuty Hron bol vo Sv. Kríži nad Hronom vlastne iba jeden lekár, ktorý mal na starosti i zamestnancov závodu Priemstav Hron. Lekár i zubná ambulancia, do ktorej dochádzal zubný technik z Kremnice, boli umiestnení v drevených barakoch v parku kaštieľa. Po zvýšení počtu zamestnancov nad 500 prišiel i druhý lekár.

V roku 1952 ambulanciu premiestnili nad Horné Opatovce, kde ordinovali pre zamestnancov závodu dvaja praktickí a dvaja zubní lekári. Od roku 1953 začal svoju činnosť závodný ústav národného zdravia. Po začatí prevádzky v Závode SNP sa zriadila aj chirurgická ošetrovňa. Pracoval tu aj detský lekár MUDr. K. Snopko. V roku 1955 pribudol aj štvrtý praktický lekár v meste a v ďalšom roku sa utvoril samostatný obvod Janova Lehota. Situácia v zdravotníctve v meste i okolí sa podstatne zlepšila. Mestu, ktoré malo veľký obvod, chýbala nemocnica. V roku 1945 boli na území okresu dve nekompletné nemocnice, v Kremnici a v Banskej Štiavnici.

S výstavbou ZSNP sa zvyšovali nároky na zdravotné služby. Už v roku 1956 začala príprava na stavbu novej nemocnice s poliklinikou. Nevýhodou vtedy bolo to, že mesto ešte nebolo okresným, a tak pôvodný dobrý zámer postaviť 450 posteľovú nemocnicu nevyšiel pre snahu vtedajších funkcionárov okresu zachovať nemocnicu v Kremnici, ktorá mala byť zrušená pre nevyhovujúce podmienky. A tak pre Žiar bola schválená výstavba menšej, 225 posteľovej nemocnice, čím sa problém nedostatku priestorov rieši vlastne až do súčasnosti.

Základný kameň bol položený v septembri 1958 a do činnosti bola uvedená v roku 1963 už ako okresná NsP. Mala 4 základné posteľové oddelenia: interné, detské, gynekologicko-pôrodnícke (v jeho rámci aj novorodenecké) a chirurgické. Ďalšie zložky boli: oddelenie klinickej biochémie, rádiodiagnostické oddelenie, fyziatricko-rehabilitačné, patologicko-anatomické oddelenie a poliklinika.

Citeľný vzostup zdravotníctva v Žiari nad Hronom nastal od roku 1963, kedy bola daná do prevádzky nová nemocnica s poliklinikou s 235 posteľami a piatimi odbornými oddeleniami. Prvého decembra 1970 bola otvorená novostavba lekárne v Žiari nad Hronom s okresnou pôsobnosťou. Rozšírili sa aj odborné a obvodné zdravotnícke služby. V nemocnici s poliklinikou sa zriadilo dôležité lôžkové oddelenie – resuscitačno-anestéziologické, vybavené modernou zdravotníckou technikou.

Okresná hygienická stanica v Žiari nad Hronom vznikla v roku 1957 v súvislosti s tým, že sa mesto stalo okresným sídlom. V roku 1973 mala nemocnica s poliklinikou interné oddelenie, chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke, detské, resuscitačno-anestéziologické, interné II. Kremnica, oddelenie tuberkulóznych a respiračných chorôb Kremnica, spoločné zariadenia diagnostické a liečebné. Poskytovali služby interné, detské, školská zdravotná služba, dorastové, chirurgické, urologické, ženské, tuberkulóznych a respiračných chorôb, zubné, reumatologické, dermatovenerologické, psychiatrické, očné, krčno-ušné, starostlivosť o telovýchovu a šport, onkologické, neurologické, logopedická poradňa, protialkoholická poradňa a predmanželská poradňa.

V priestoroch nemocnice s poliklinikou ešte v roku 1971 zriadili oddelenie klinickej mikrobiológie, ktoré je súčasťou okresnej hygienickej stanice a slúži pre potreby všetkých zdravotníckych zariadení v okrese. V roku 1971 sa utvorila jednotka intenzívnej starostlivosti pri internom oddelení nemocnice v Žiari nad Hronom, ktorá bola vybavená najmodernejšou zdravotníckou technikou a slúži pre veľmi intenzívne sledovanie, starostlivosť a liečbu život ohrozujúcich stavov, ako napríklad infarkty, krvácanie do mozgu či otravy.

V roku 1974 sa na poliklinike zriadil V. zdravotný obvod pre rozširujúcu sa časť sídliska. Na I. ZDŠ sa adaptovali priestory pre ambulanciu školskej zdravotnej služby a dve zubné ambulancie. V tom istom roku sa zriadila pri zubnom oddelení ortodontická ambulancia na liečenie detí s deformovaným chrupom.

Pre nemocnicu s poliklinikou sa v roku 1975 získala budova na sídlisku. Umiestnili v nej dermatovenerologické oddelenie polikliniky v dvoch ambulanciách, kde pracujú dve lekárky a tri sestry. Ďalej tu umiestnili psychiatrické oddelenie s pracoviskom psychiatra a psychológa, neurologické oddelenie a logopedickú poradňu.

V roku 1975 pripadalo na jedného lekára v okrese asi 3 000 obyvateľov.

Po roku 1989, v rámci transformácie a programu vlády, prešli NsP zložitými procesmi zmien. V roku 1995 sa s NsP zlúčil aj ZÚNZ pri ZSNP. Zmeny organizačnej štruktúry NsP v prevažnej miere mali priaznivý dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. NsP bola toho času príspevková organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

V súčasnosti ako Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom zabezpečuje zdravotnú starostlivosť nielen pre 48 153 obyvateľov okresu, ale aj pre spádové okresy Žarnovica a Banská Štiavnica, približne pre 100 000 obyvateľov.

Garantom kvalitnej zdravotnej starostlivosti je predovšetkým kvalifikovaný personál – lekári a sestry.

V posledných siedmych rokoch sa zavádza tradícia Žiarskeho sesterského dňa s cieľom zvyšovať kvalifikáciu sestier v celoslovenskom rozsahu.

Od roku 2023 patrí Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom do siete nemocníc AGEL a.s..

Prehľad riaditeľov:

1963 – 1964 MUDr. Ivan Obuch
1964 – 1973 MUDr. Kamil Snopko
1973 – 1990 MUDr. Karol Martinček
1990 – 1994 MUDr. Jaroslav Žemla
1994 – 1998 MUDr. Pavol Učnik, PhD., MPH
1998 – 1999 Ing. Ľudovit Starovič, CSc.
1999 – 1999 MUDr. Milan Detko
1999 – 2002 MUDr. Igor Dudinsky
2002 – 2005 MUDr. Pavol Učnik, PhD., MPH
2005 – 2014 Ing. Rastislav Kubáň
2014 – 2014 Ing. Ivan Mokrý
2014 – 2016  Ing. Eva Páleníková
2016 – 31.12.2017 Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
01.01.2018 – súčasnosť Ing. Ivan Mokrý